Nastavení cookies

Rytířem českého lékařského stavu byl pasován prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

17.03.2023 |

Rytířem českého lékařského stavu byl v Břevnovském klášteře 16. března 2023 pasován prof. MUDr. RICHARD ŠKÁBA, CSc.

Projev prezidenta ČLK Milana Kubka při pasování:

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala zároveň příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové naší komory.

Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 29. člen tohoto elitního klubu – pan profesor MUDr. Richard Škába, CSc. Dovolte mi, abych vám alespoň stručně osobnost pana profesora přiblížil.

Richard Škába se narodil 18.6.1949 v Praze a po maturitě na Vysočanské střední všeobecně vzdělávací škole studoval medicínu na tehdejší Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze, na které promoval v roce 1974.

První praktické zkušenosti sbíral mladý doktor Škába na chirurgickém oddělení nemocnice v Podbrezové, v Brezně i během základní vojenské služby. Po složení I. atestace z chirurgie nastoupil jako sekundář na Kliniku dětské chirurgie do FN Motol a dětské chirurgii i Motolské nemocnici zůstal věrný po celý svůj dosavadní profesní život.

Nástavbovou atestaci z dětské chirurgie složil pan doktor Škába v roce 1983 a v témže roce také začal působit na lékařské fakultě jako odborný asistent.

Těžištěm vědecké práce doktora Škáby vždy byly poruchy střevní motility u dětí. V roce 1987 obhájit kandidátskou práci na téma: Diagnostika rektální dysganglionózy u dětí s chronickou obstipací a v roce 1994 pak habilitační práci na téma: Současný stav léčení Hirschprungovy choroby a vrozených střevních dysganlionóz.

Profesorem medicíny pro obor chirurgie byl docent Škába jmenován na podzim roku 2004.

I když celou svoji profesní dráhu zůstává profesor Škába věrný „dresu“ FN Motol a II. Lékařské fakultě UK, snažil se sbírat zkušenosti i v zahraničí. Díky svým znalostem francouzštiny šlo především o opakované studijní pobyty na klinikách dětské chirurgie ve Francii, ale několikrát měl možnost pracovat i na nejprestižnějších klinikách v USA.

Pan doktor Škába byl prakticky od počátku své profesní kariéry aktivním členem odborných společností. Od roku 1981 do roku 2003 pracoval jako vědecký sekretář České pediatricko-chirurgické společnosti, jejímž předsedou byl volen po dobu deseti let, tedy od roku 2003 do roku 2013. A do roku 2017 byl pan profesor rovněž členem výboru Koprologické sekce České chirurgické společnosti.

Od roku 2013 je profesor Škába vědeckým sekretářem Spolku lékařů českých v Praze.

Profesor Škába je však aktivní také v rámci mezinárodní vědecké lékařské komunity. V letech 1984 – 2013 zastupoval pediatricko-chirurgickou sekci České chirurgické společnosti ve Světové federaci společností dětských chirurgů (WOFAPS). Od roku 1996 je členem New York Academy of Science a od roku 2001 členem American Association for the Advancement of Science. Od roku 2003 je dále členem Evropské společnosti dětských chirurgů a od roku 2004 pracuje jako Associated Editor European Journal of Pediatiric Surgery.

Za svoji práci pan profesor obdržel celou řadu medailí a čestných ocenění. Ať už to byly v roce 1999 bronzová a v roce 2004 stříbrná medaile II. LF UK nebo pamětní medaile University Karlovy v roce 2012. V roce 2013 se profesor Škába stal rovněž čestným členem Slovenské pediatricko-chirurgické společnosti. V roce 2014 obdržel Kafkovu medaili České pediatricko-chirurgické společnosti a v roce 2017 čestné členství ČLS-JEP. V roce 2019 se pak stal laureátem Maydlovy ceny České chirurgické společnosti za monografii Dětská proktologie pro praxi.

Jak jsem již zmínil, pan profesor pedagogicky působí na II. LF UK v Praze. Bývá členem atestačních komisí v oboru Dětská chirurgie a je rovněž členem akreditační komise Mz pro tento obor.

Profesor Škába vždy byl a stále je také aktivním členem akademické obce. Dvě funkční období byl zvoleným předsedou Akademického senátu II. LF UK a je také členem Akademického senátu University Karlovy.

Dnes jsme však na půdě České lékařské komory a tedy je patřičné zmínit zásluhy pana profesora Škáby o rozvoj naší profesní samosprávy. Pan doktor Škába byl jedním z účastníků ustavujícího sjezdu České lékařské komory, který se konal v říjnu 1991 v Seči u Chrudimi. V letech 1991 – 1996 pracoval jako předseda OS ČLK Praha 5. A od roku 1997 pracuje v Čestné radě komory, která je v podstatě stavovským lékařským soudem. V současnosti již od roku 2003 zastává funkci předsedy Čestné rady ČLK, tedy funkci nejvyšší. A je třeba zdůraznit, že celých 20 let pan profesor tuto funkci vykonává s nesmírnou noblesou. Čestná rada ČLK má jak známo 9 členů a vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory. Proti jejímu rozhodnutí lze podat opravný prostředek již jen k soudu. Tolik strohá dikce zákona. Ve skutečnosti však soudit odborná či etická pochybení lékařů není vůbec nic snadného. Vyžaduje to nejenom vysoké odborné znalosti, ale v první řadě pokoru a empatii, a také respekt vůči práci svých kolegů. Nejde totiž o souzení trestných činů, ty patří kompetentním, zákonným soudům.

Chyby a omyly mají pro lékaře zásadní preventivní význam. Provádět medicínu bezchybně po celý život je přetěžký, prakticky nesplnitelný úkol, který je však zároveň jedním z ideálů našeho krásného povolání. Ve skutečnosti každý z nás chyby dělá. Ze svých chyb se však musíme dokázat poučit, abychom je neopakovali.

A právě výchova lékařů k tomu, aby svoji práci vykonávali odborně, pečlivě, v souladu s etickými principy a s respektem vůči svým pacientům i kolegům, je jedním z úkolů čestných rad ČLK.

Pan profesor Škába zanechal svojí poctivou prací nejenom v České lékařské komoře, a nejen v dětské chirurgii, ale v celé české medicíně nesmazatelnou stopu. Za svůj bohatý a plodný profesní život získal řadu cen a uznání, avšak jeden drahokam v pomyslné koruně stále chybí. A my jsme se dnes společně sešli, abychom tento nedostatek napravili.

Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytíř lékařského stavu náleží profesoru MUDr. Richardovi Škábovi, CSc. právem.

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy