Nastavení cookies

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Vybraná ustanovení upravují oblast ochrany osobnosti občana - pacienta, jakož i jednotlivé druhy odpovědnosti, která se vztahuje k poskytování zdravotní péče. Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zák. č. 89/2012 Sb.,, Občanský zákoník, který nahrazuje doposud platnou právní úpravu.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Občanský soudní řád mimo jiné upravuje postup v soudním řízení, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání a podrobně upravuje problematiku řízení o přípustnosti držení osoby v ústavu zdravotní péče (§191a až §191g).

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Vybraná ustanovení definují skutkové podstaty trestných činů, které se nejčastěji váží k výkonu povolání lékaře.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Trestní řád upravuje mimo jiné podmínky, za kterých lze bez souhlasu pacientů sdělovat údaje orgánům činným v trestním řízení a dále pravidla trestního řízení - prověřování, zda došlo k trestnému činu a trestní stíhání.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Správní řád upravuje práva a povinnosti účastníků správního řízení, tedy řízení mezi orgánem státní správy a občanem nebo právnickou osobou, včetně případů, kdy je vedeno správní řízení mezi správním orgánem ve zdravotnictví (krajským úřadem, Magistrátem hl.města Prahy, Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale i orgánem ochrany veřejného zdraví nebo zdravotní pojišťovnou) na straně jedné a účastníkem správního řízení - poskytovatelem zdravotní služby (nemocnicí, soukromým lékařem) na straně druhé a kdy lze ukládat v současné době poměrně citelné sankce, proti kterým lze podávat odvolání, rozklad, podnět k přezkoumání mimo odvolací řízení apod.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Soudní řád správní vymezuje vzájemná práva, povinnosti a pravidla řízení před soudy, které rozhodují o žalobách účastníků proti správním rozhodnutím.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákoník práce vymezuje práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, včetně povinnosti zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci příznivé pracovní podmínky a povinnosti zaměstnance předcházet škodám a oznamovat zaměstnavateli možnost hrozící škody, včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, délky pracovních směn, přesčasové práci, další přesčasové práci ve zdravotnictví apod.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Zákon o znalcích a tlumočnících upravuje mimo jiné podmínky výkonu znalecké činnosti, práva a povinnosti znalců, podmínky činnosti znaleckých ústavů, působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké činnosti a odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké činnosti.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon o o sociálně-právní ochraně dětí upravuje mimo jiné i povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb poskytnout i bez ohledu na povinnou mlčenlivost náležitou součinnost orgánům sociálně-právní ochrany dětí a hlásit těmto orgánům případy porušování rodičovské zodpovědnosti a neplnění rodičovských povinností, mimo jiné též v případech zanedbávání zdravotní péče o nezletilé.

Nařízení vlády o odškodňování bolesti

Výše náhrady za bolest

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy