Nastavení cookies

Ministerský návrh úhradové vyhlášky je absolutně nepřijatelný

18.10.2023 | Prezident

Úhrady nepokrývající inflaci jsou pro ČLK nepřijatelné.
Proč ministr Válek škodí právě ambulantním specialistům ?
Netransparentní změny v úhradách nahrávají podezření z korupce.

 

Ministerský návrh úhradové vyhlášky je absolutně nepřijatelný

Úhrady nepokrývající inflaci jsou pro ČLK nepřijatelné   

Dohodovací řízení o úhradách v roce 2024 proběhlo mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v první polovině tohoto roku. Komora požadovala nastavení takových úhradových podmínek, které poskytovatelům s jistotou zaručí pokrytí nákladů na provoz. Požadavek byl jednoduchý – plné promítnutí vyhláškou zakotvené valorizace ceny práce a režijních nákladů o 15,1 % do konečných úhrad poskytovatelům. Zdravotní pojišťovny tento požadavek odmítly.

Dohodovací řízení skončilo chaosem

Pro rok 2024 došlo v rámci dohodovacího řízení k dohodám ve 4 ze 14 segmentů, a tyto dohody byly stavěny na průměrném meziročním tempu růstu úhrad o 5 %. V dalších 7 segmentech byly mimo jednací řád vytvořeny společné návrhy na úhradu mezi VZP a poskytovateli na růstu úhrad o 8 %, které ale nebyly schváleny pro nesouhlas Svazu zdravotních pojišťoven. Pravděpodobným důvodem jsou ekonomické problémy VoZP, které Mz odmítá řešit například jejím sloučením s jinou pojišťovnou.

První ministerský návrh úhradové vyhlášky – září 2023

V případě, kdy nedojde k dohodě v dohodovacím řízení, stanoví úhradové podmínky Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo v první polovině září tohoto roku předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh úhradové vyhlášky pro rok 2024, který měl garantovat v segmentu praktických lékařů 8 % meziroční nárůst úhrad a v segmentech ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a komplementu dokonce pouze 6 % meziroční nárůst úhrad. Jak ukázaly propočty na datech reálných poskytovatelů, byl by při předloženém návrhu meziroční nárůst úhrad na úrovni individuálních poskytovatelů ještě nižší. Komora uplatnila k návrhu vyhlášky písemné připomínky, ve kterých trvala na plném promítnutí valorizace ceny práce a režie do konečných úhrad, u ambulantní specializované péče požadovala přepočet regulačního limitu PURO podle znění seznamu zdravotních výkonů v roce 2024, což je jediný transparentní způsob, jak promítnout pravidelnou valorizaci nákladů do regulačních limitů, a tedy i do konečných úhrad poskytovatelům. Komora dále požadovala navýšení regulačního limitu na léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči na 130 % roku 2022.

Druhý ministerský návrh úhradové vyhlášky – říjen 2023

Připomínky uplatněné komorou Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo a zpracovalo nový návrh úhradové vyhlášky pro rok 2024, který však již do připomínkového řízení vůbec nepředložilo, a dokonce ani o nové verzi v rámci vypořádání připomínek připomínková místa neinformovalo, pouze jej vložilo 6.10.2023 do informačního systému eKLEP. Nutno upozornit, že vypořádání připomínek, které ČLK od ministerstva obdržela, neodpovídalo konečné verzi úhradové vyhlášky, která byla vložena do systému eKLEP.

Ministerstvo zdravotnictví provedlo v některých segmentech oproti původnímu návrhu úhradové vyhlášky zásadní změny, a to nejen v úhradových parametrech, ale i v samotných úhradových principech.

Proč ministr Válek škodí právě ambulatním specialistům?

Jedním z nejvíce postižených segmentů jsou ambulantní specialisté (příloha č. 3 vyhlášky - ambulantní specializovaná péče). Zde došlo nejen k dramatické změně původně navržených úhradových parametrů, ale i k zásahu do úhradových principů, které fungují řadu let. Byl zrušen původně navržený přepočet hodnoty PURO dle aktuálního seznamu zdravotních výkonů, což znamená návrat k netransparentnímu nastavení regulačního limitu a ohrožení poskytovatelů nespravedlivými regulacemi. Jednotná hodnota bodu pro regulované odbornosti byla zrušena a nahrazena rozdělením odborností do čtyř skupin s rozdílnou hodnotou bodu 1,02 Kč, 1,04 Kč, 1,06 Kč, resp. 1,08 Kč. Navržený způsob úhrady nezohledňuje praxi zdravotních pojišťoven při nasmlouvání a vykazování výkonů, nezohledňuje sdílení výkonů napříč odbornostmi, což povede k nespravedlivým rozdílům v úhradách za stejné výkony. Navržené hodnoty bodu neumožňují plné promítnutí valorizace režie a osobních nákladů ve výši stanovené vyhláškou do úhrad poskytovatelům, což bude mít za následek zcela nedostatečný meziroční nárůst úhrad. Navržená diferenciace hodnoty bodu rovněž zcela blokuje promítnutí navýšení ceny práce do úhrad, což nejvíce postihne odbornosti dlouhodobě finančně podhodnocené vykazující převážně výkony založené na práci lékaře. Ministerstvo v novém návrhu nově snižuje dlouhodobě nastavenou bonifikaci za diplom celoživotního vzdělávání a u koeficientu navýšení snižuje i bonifikaci za ošetření nových pojištěnců a objednávkový systém, dále mění definici mimořádně nákladného pojištěnce a rovněž (bez relevantního zdůvodnění) snižuje ministerstvem původně navržený regulační limit na léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči ze 120 % na 115 %.

Netransparentní změny v úhradách nahrávají podezření z korupce

Oproti původnímu návrhu ministerstvo v novém návrhu úhradové vyhlášky zavádí ještě více rozdílů v tempu růstu úhrad pro jednotlivé segmenty, které se pohybuje od 6 do 16 %. Odůvodnění rozdílného tempa růstu úhrad napříč segmenty je přitom velmi vágní a z hlediska opodstatněnosti fakticky nepřezkoumatelné.

Pro Českou lékařskou komoru jsou obě předložené varianty úhradové vyhlášky pro rok 2024 zcela nepřijatelné. Úhradové podmínky musí zohledňovat aktuální nákladovou situaci poskytovatelů a musí zajistit finanční stabilitu i finančně nejvíce ohroženým praxím.

ČLK proto vyzvala Ministerstvo zdravotnictví, aby plnilo své závazky a promítlo vyhláškou nastavenou valorizaci ceny práce a režie pro rok 2024 v plné výši do konečných úhrad poskytovatelům. 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy