Nastavení cookies

Zákon o odměňování zdravotníků je stále v nedohlednu

31.05.2024 | Prezident

Dohoda s Vládou ČR podepsaná vicepremiérem a ministrem zdravotnictví Válkem pod gescí premiéra Fialy dne 8.12.2023 vedla k ukončení protestní akce zdravotníků. Zásadním bodem dohody je závazek Vlády ČR připravit zákon o odměňování zdravotníků.

Ministerstvo zdravotnictví se zavazuje v součinnosti s ostatními účastníky této dohody připravit ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků s předpokladem účinnosti ode dne 1. ledna 2025 s cílem sjednotit odměňování zdravotnických pracovníků a změnit platy nebo mzdy lékařů podle Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví z 14. února 2011 a proporcionálně též platy nebo mzdy ostatních zdravotnických pracovníků; k přípravě návrhu tohoto zákona bude svolána pracovní skupina za účasti zástupců ČLK, OSZSP ČR, LOK-SČL, Asociace nemocnic ČR a Asociace českých a moravských nemocnic; předmětem jednání této pracovní skupiny budou i související otázky možných finančních i nefinančních benefitů pro zdravotnické pracovníků včetně změn odchodu do starobního důchodu.

Podepsáni:

Ministerstvo zdravotnictví 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

MUDr. Martin Engel, předseda

Česká lékařská komora

MUDr. Milan Kubek, prezident

Česká lékařská komora

MUDr. Jan Přáda, viceprezident a předseda Sekce mladých lékařů

Citace z tzv. Hegerova memoranda:

 „Od 1.1.2013 dojde k takovému zvýšení platů lékařů, aby se průměrný plat lékaře zaměstnance pohyboval v rozmezí 1,5 – 3 násobku průměrné mzdy v ČR, a to se současným závazkem snížení rozsahu přesčasové práce na maximálně v průměru 8 hodin týdně.“

   Závazek Vlády připravit zákon o odměňování zdravotníků, který by nabyl účinnosti od 1.1.2025 byl jedním z hlavních důvodů, proč lékaři koncem loňského roku svůj protest ukončili.

   Zákon by měl sjednotit odměňování ve všech nemocnicích, v lůžkových zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s veřejnými zdravotními pojišťovnami a měl by garantovat prostřednictvím speciální tarifní tabulky lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe, a zároveň snížení objemu přesčasové práce.


8.12.2023  Slavnostní podpis Dohody za účasti předsedy Vlády ČR.

25.1.2024 Ministr zdravotnictví ustavuje pracovní skupinu, která by měla zákon připravit, avšak v jiném složení, než předpokládala dohoda.

Členy této pracovní skupiny ministr Válek jmenoval tyto osoby:

 • prezident České lékařské komory,
 • prezidentka České asociace sester,
 • prezident Unie zaměstnavatelských svazů,
 • předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,
 • předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů,
 • předseda spolku Mladí lékaři,
 • předseda Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP,

a dále:

 • zástupce/zástupkyně Sekce mladých lékařů České lékařské komory,
 • zástupce/zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,
 • zástupce/zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR,
 • dva zástupci/zástupkyně Asociace nemocnic ČR,
 • dva zástupci/zástupkyně Asociace českých a moravských nemocnic,
 • zástupce/zástupkyně Sdružení soukromých nemocnic ČR.

15.2.2024 První setkání pracovní skupiny bez účasti ministra Válka, na kterém někteří členové nesmyslně sestavené pracovní skupiny místo jednání o tom, jak konkrétně Vláda svůj závazek splní, zpochybňovali samotný princip sjednocení odměňování za práci v lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami.

7.3.2024 Druhé jednání bez účasti ministra Válka přineslo znovu neplodnou diskusi, ve které se někteří účastníci jednání opětovně vyjadřovali proti sjednocení pravidel odměňování. Nakonec byl přijat návrh prezidenta ČLK, aby do příštího jednání plánovaného na 2. 4. 2024 ministerstvo zdravotnictví předložilo první konkrétní návrh zákona.

2.4.2024 Jednání plánované na úterý po Velikonocích ministerstvo zrušilo ve 20 hodin večer ve čtvrtek před svátky s tím, že do týdne připraví požadovaný návrh zákona.

„Považuji za naprosto zásadní, abyste pro další jednání pracovní skupiny měli včas k dispozici naše konkrétní návrhy řešení diskutovaných otázek. Přes veškerou snahu se nám je však dosud nepodařilo finalizovat, proto shora uvedené rozhodnutí. Nicméně jsem přesvědčen, že v příštím týdnu od nás již obdržíte ucelený návrh a také návrhy nových termínů jednání a budeme se moci v naší společné snaze posunout dále.

Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků.  JUDr. Radek Policar”

Navzdory našim urgencím následovalo několik týdnů trvající ticho.

   Vzhledem k tomu, že dohoda byla dne 8.12.2023 slavnostně podepsána pod dohledem předsedy Vlády ČR, požádaly 3.4.2024 odborové organizace spolu s ČLK o jednání premiéra Fialu. Na tuto žádost odpověděl jménem předsedy Vlády ČR jeho hlavní poradce Ing. Jakub Kajzler tak, že v současnosti premiér Fiala nevidí důvod zapojovat se osobně do jednání o plnění dohody, jejíž obsah osobně sjednával a která byla podepsána pod jeho dohledem.

16.5.2024 Další z pravidelných setkání předsedy Vlády ČR a některých dalších členů kabinetu s prezidenty profesních komor zřízených zákonem. Na tomto jednání prezident ČLK upozornil, že Ministerstvo zdravotnictví neplní závazky vyplývajících z dohody z 8.12.2023. Na tuto výtku reagoval ministr Válek tím, že informoval o jednání o zákoníku práce plánovaném na 22.5.2024. Po upozornění, že hlavní problém je jinde, tedy v liknavém přístupu ministerstva k přípravě zákona o odměňování zdravotníků, přislíbil ředitel odboru JUDr. Policar předložit návrh tohoto zákona do 24.5.2024. Předseda Vlády se s tímto vysvětlením spokojil.

20.5.2024 Společná tisková konference ČLK, LOK-SČL a OSZSP v Domě lékařů.

Odkaz na záznam z tiskové konference:

https://youtu.be/8GYfxOfr6N4

   Od podpisu Dohody uplynulo již 165 dní a pokud Vláda hodlá zdravotníky podvést, tak jak to učinila po akci „Děkujeme, odcházíme“, budou další razantní protesty zdravotníků nevyhnutelné.  

    Situaci v resortu navíc vyostřuje oprávněná nespokojenost soukromých lékařů –

ambulantních specialistů, které ministr zdravotnictví svojí tzv. úhradovou vyhláškou

v letošním roce ekonomicky poškodil a v tomto neblahém trendu navíc hodlá pokračovat

   Nejenom lékařky a lékaři pracující v nemocnicích, ale rovněž soukromí lékaři včetně ambulantních specialistů mají plnou podporu ze strany vedení České lékařské komory.

24.5.2024 Ministerstvo zdravotnictví splnilo slib, že tento den předloží návrh zákona o odměňování zdravotníků. Je velmi pravděpodobné, že pokud bychom se v uplynulých dvou týdnech důrazně nepřipomněli, nebylo by nic připraveno a neuskutečnilo by se nejspíš ani žádné další jednání.

30.5.2024 Třetí jednání pracovní skupiny, poprvé za účasti ministra Válka. Ukazuje se, že návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví nesplňuje závazek sjednocení odměňování v lůžkových zdravotnických zařízení. Navíc je napsán tak, že pro některé kategorie zdravotníků by přinesl snížení příjmů. A jasné není ani to, pro která zdravotnická zařízení by měl platit. ČLK jednoznačně upřednostňuje variantu, aby zákon platil pro všechny poskytovatele lůžkových zdravotnických služeb, pokud mají smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami, a současně pro zdravotnickou záchrannou službu.

13.6.2024 Na tento den je naplánováno další jedná pracovní skupiny. Pro ČLK i pro odborové organizace se s ohledem na časovou tíseň, do které nás dostala nečinnost Ministerstva zdravotnictví, jeví jako nejschůdnější cesta ke sjednocení odměňování a ke splnění závazků z tzv. Hegerova memoranda doplnění § 109 v novele zákoníku práce, která by měla nabývat účinnosti k 1.1.2025, tedy v den, kdy se Vláda ČR písemně zavázala svůj slib splnit.

MUDr. Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy