Nastavení cookies

Komora potřebuje i nadále svůj nezávislý časopis zajišťující objektivní informování lékařů o aktuálním dění ve zdravotnictví

06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude i nadále moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.
   Představenstvo na svém srpnovém zasedání schválilo předsedy OS ČLK doporučenou novelu SP-7, jejímž cílem je zajistit spravedlivé rozdělení finančních nákladů na vydávání časopisu mezi centrum ČLK a jednotlivá okresní sdružení.
   Časopis Tempus Medicorum by již neměl být ekonomicky závislý na příjmech z inzerce. Lékařská komora tak za pouhých 6 Kč za každého členské příspěvky platícího lékaře získá pro všechny lékaře na vlivech mimo komoru zcela nezávislý časopis. Jednotlivé lékaře přitom nebude stát tento časopis navíc ani jednu jedinou korunu. Členské příspěvky se totiž nenavyšují.

 

Tempus – časopis za 6 Kč
 
Nezávislost není zadarmo
 
   Prohlubující se recese české ekonomiky spolu se změnami na trhu s reklamou neumožňují zajistit pravidelné vydávání časopisu České lékařské komory, aniž by komora svůj časopis nemusela finančně dotovat. Ostatně své časopisy dnes takto dotují prakticky všechny obdobné instituce.
   Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude i nadále moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví. Dnes a denně se můžeme na vlastní oči přesvědčovat o tom, jak neobjektivní informace přináší média hájící zájmy finančně silných inzerentů. Obdobná cesta je pro časopis naší profesní lékařské samosprávy nepřijatelná. Za ztrátu svobody žádné peníze nestojí.
 
Náklady na vydávání časopisu jsme snížili na minimum
 
   Od května 2012 platí nová smlouva o vzájemné spolupráci mezi ČLK a Mladá fronta a.s., kterou se mi podařilo vyjednat. Za cenu mírného snížení gramáže papíru přistoupila MF a.s., která má zájem o další spolupráci s tak významným partnerem, jakým lékařská komora je, na výrazné snížení ceny výroby i distribuce časopisu. Komora díky tomu uspoří na každém čísle časopisu cca 200 000,- Kč. Další snížení nákladů již bohužel není reálně dosažitelné, a to ani snížením počtu výtisků. Případná změna periodicity časopisu z měsíčníku například na dvojměsíčník by si vynutila zásadní změny obsahu časopisu, který by již nemohl plnit funkci média zajišťujícího informování členů ČLK o aktuálním dění ve zdravotnictví a v komoře.
   Snížení nákladů spojených s tiskem a distribucí časopisu sice umožnilo snížení ceny reklamního prostoru v časopise s cílem přilákat více inzerentů, však během letních měsíců se toto očekávání zatím naplnit nepodařilo.
 
O náklady na časopis se musí podělit celá komora  
   
   Je velmi pravděpodobné, že i nadále bude tedy lékařská komora muset vydávání časopisu podporovat ze svého rozpočtu. Zájem inzerentů ochotných za zveřejnění inzerce platit není za současné nepříznivé ekonomické situace příliš velký, přičemž pro případnou inzerci platí navíc velmi přísná omezení, aby inzerce neodporovala etice a poslání ČLK a neohrožovala nezávislost komory.
   Z těchto důvodů jsem ve spolupráci s ekonomickým a právním oddělením komory předložil představenstvu návrh novely Stavovského předpisu č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK, který řeší ekonomické problémy při vydávání časopisu Tempus tak, aby se na krytí nákladů podílelo jak centrum ČLK, tak i jednotlivá okresní sdružení komory, a to proporcionálně v souladu s dosud platnými pravidly pro odvod části vybraných členských příspěvků z OS ČLK na centrum ČLK. Návrh současně nepočítá s navyšováním členských příspěvků a jednotlivých členů komory se tedy nijak nedotýká. 
 
Předsedové okresních sdružení návrh podpořili
 
   Představenstvo ČLK návrh nejprve diskutovalo na svém červnovém zasedání a poté doporučilo předsedům OS ČLK, aby návrh novely SP-7 podpořili. Předsedové OS ČLK, kteří se účastnili porady 21.6.2012, návrh po diskusi absolutní většinou podpořili, když proti návrhu hlasoval jeden předseda a další dva se zdrželi. Na základě takto jasně vyjádřené vůle ze strany předsedů okresních sdružení představenstvo ČLK návrh 3.8.2012 schválilo s tím, že změny nabudou účinnosti k 1.1.2013, tedy k počátku kalendářního roku v němž bude přerozdělení vybraných členských příspěvků na podporu ekonomické nezávislosti časopisu Tempus poprvé realizováno.
 
Časopis pro komoru za 6 Kč, pro lékaře nadále zdarma
   
   Z členských příspěvků vybraných okresním sdružením bude od příštího roku nejprve na účet komory odváděna částka 66,- Kč za každého člena okresního sdružení, který náleží do kategorie „soukromí a vedoucí lékaři“, „zaměstnanci a ostatní lékaři“, „absolventi platící“ a „nepracující důchodci“.  Vzhledem k periodicitě časopisu 11 čísel ročně a odvodu 66,- Kč za jednoho platícího člena ročně tedy tento odvod znamená částku 6,- Kč za jedno číslo časopisu, a to ještě pouze pro platící členy ČLK (netýká se tedy neplatících absolventů a lékařek na mateřské či rodičovské dovolené).    
   Smyslem představenstvem schválené novely předkládaného návrhu je, jak již bylo řečeno výše, spravedlivé rozdělení finančních nákladů na vydávání časopisu mezi centrum ČLK a OS ČLK. Prostřednictvím svého časopisu plní totiž nejenom centrum ČLK, ale celá ČLK, tedy včetně jednotlivých OS ČLK, svoji informační povinnost vůči svým členům, která vyplývá z § 7 odst. 1 písm. a) Stavovského předpisu ČLK č. 1 – Organizačního řádu ČLK. 
   Bez ohledu na velikost okresního sdružení je garantováno, že za každého platícího člena bude příspěvek na vydávání časopisu stejný. Jednotlivých členů ČLK se tato změna nijak nedotkne, neboť nedochází ke zvyšování členských příspěvků. Půjde pouze o odvod části z dosud vybíraných členských příspěvků na zvláštní analytický účet v rámci účetnictví komory. Očekávaná alokace finančních prostředků ve výši cca 3 miliony Kč ročně, na jejíž tvorbě se budou proporcionálně dle dosud platných pravidel pro odvod části vybraných členských příspěvků z OS ČLK na centrum ČLK podílet jak okresní sdružení (celkem částkou cca 1,8 mil. Kč ročně), tak centrum komory (celkem částkou cca 1,2 mil. Kč ročně), umožní zajistit vydávání časopisu při zachování jeho obsahové nezávislosti na vlivech vně ČLK.    
   Časopis Tempus Medicorum by zkrátka již neměl být ekonomicky závislý na příjmech z inzerce. Lékařská komora tak za pouhých 6 Kč za každého členské příspěvky platícího lékaře získá pro všechny lékaře na vlivech mimo komoru zcela nezávislý časopis. Jednotlivé lékaře přitom nebude stát tento časopis navíc ani jednu jedinou korunu. Členské příspěvky se totiž nenavyšují.
 
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
 
Název Velikost
SP č. 7 - Příspěvky na činnost ČLK - novela 3.8.2012.pdf 109.2 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy