Nastavení cookies

Zpráva z konference WMA – Bangkok, říjen 2012

22.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Plenární zasedání Světové lékařské asociace se konalo od 10. do 13. října v thajském Bankoku. Do hlavních bodů programu 63. vrcholného setkání WMA se zařadila mj. Helsinská deklarace, transplantace orgánů, trest smrti nebo etické souvislosti protestních akcí lékařů.

 

Vlastní konferenci předcházelo odborné sympozium věnované problematice zajišťování zdravotní péče v rostoucích světových megapolích.

Své zkušenosti prezentovali zástupci:

Bangkoku – starosta pan Sukhumbhand Paribatra,

Chicaga – zdravotní rada Dr. Bechara Choucair,

Tokya – prof. Yasuhide Nakamura z Osacké university

          Aglomerace tzv. velkého Tokya čítá v současnosti 36 milionů obyvatel

Sao Paula – Dr. Jose Bonamigo – internista z nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paulu

 

Hlavní body z programu konference:

Revize Helsinské deklarace

Účastníci setkání si mohli vyslechnout zprávu o postupu při revizi Helsinské deklarace. Plánují se v tomto ohledu dvě expertní konference – v prosinci 2012 v Kapském Městě a v únoru 2013 v Tokiu. Revidovaná verze by podle plánu měla být prezentována na setkání Rady WMA na Bali v dubnu příštího roku.

Obecně k Helsinské deklaraci: Poslední znění dokumentu (přijato v říjnu 2008 v jihokorejském Soulu na 59. konferenci) předkládá primárně lékařům, ale i dalším lidem ve 35 bodech etická vodítka v oblasti lékařského výzkumu na lidských bytostech. Výběr:  

-       chránit u pacientů zdraví, důstojnost, soukromí, integritu a právo na sebeurčení    

-       výzkum se musí přizpůsobit obecně přijatým vědeckým principům, musí být založen na dosažených expertních znalostech (literatura, adekvátní laboratorní experimenty)

-       plán a průběh bádání musí být zdokumentován, výzkumný protokol by měl obsahovat mj. informace o financování, zúčastněných stranách, potenciálních konfliktech zájmů, kompenzacích pro lidi, které účast na výzkumu poškodí

-       každý člověk, který se stal potenciálním předmětem výzkumu, musí dostat informace o cílech, metodách, financování a možných konfliktech zájmů      

Celé znění Deklarace: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/

 

Transplantace orgánů

Zaznělo zamítavé stanovisko ke komercionalizaci dárcovství orgánů, podle které by dárci za poskytnutí ledvin a dalších orgánů mohli dostat zaplaceno. Umožněno by mělo být jen přispět na pohřeb rodinám lidí, kteří po darování zemřeli. Dále byl přijat postup, podle něhož by mohly zdravotnické asociace a lékaři zvýšit na světě počet darovaných orgánů. Orgány vězňů a dalších chovanců by měly být k dispozici po jejich smrti jen za výjimečných okolností. Popravení lidé se pak mezi dárce zařadit vůbec nesmí. Lékaři by navíc měli upustit od transplantace tkání nebo orgánů, o kterých ví nebo tuší, že mají nejasný, podezřelý nebo právně či eticky sporný původ.

Celé změní: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/o3/index.html

 

Trest smrti

Podle revidovaného podkladu k otázce trestu smrti se lékaři nesmějí účastnit výkonu poprav, ani nesmějí dovážet a předepisovat smrtící přípravky. WMA je proti trestu smrti, tvrdí, že pro lékaře není etické se na něm jakkoli podílet – tedy včetně plánování, školení anebo instruování osob za účelem poprav. Stojí to v protikladu k základní roli lékařů, kterou je léčit. Dále se píše: „Lékař jako občan má právo si formovat názor na trest smrti na základě vlastních morálních přesvědčení. Když však vykonává profesi, musí trestu smrti odporovat.“

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c23/index.html

 

Kolektivní protestní akce lékařů

Nové doporučení rozebírá etická hlediska stran hromadných protestních akcí lékařů. Ti, kteří se takových iniciativ účastní, jsou stále vázáni etickými a profesními závazky k pacientům. Lékařská sdružení na národní úrovni by měla minimalizovat újmy na straně veřejnosti a zajistit po celou dobu stávky fungování pohotovostních služeb a kontinuitu lékařské péče. „Naneštěstí počet kolektivních akcí lékařů v posledních letech narostl v důsledku nespokojenosti s pracovními podmínkami. My radíme lékařům, aby vždy cítili povinnost ve vztahu k pacientům a nepůsobili újmy,“ řekl prezident WMA Cecil Wilson.

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c22/index.html

 

Násilí ve zdravotnickém sektoru

Zdravotnické instituce musejí zaujmout postoj nulové tolerance k násilí na pracovišti, což zahrnuje také právo lékaře odmítnout léčit pacienta, který se v předešlé době choval agresivně. Odpovědné instituce by měly sestavit písemné body určující, jak se má nakládat s násilím ve zdravotnictví. Dle představitelů WMA je třeba nastavit mechanismus umožňující, aby se zaměstnanci, který podal o problémech zprávu, nikdo nemstil. Doporučení se v tomto ohledu týkají obecně následujících okruhů: tvorba politické koncepce, školení, komunikace, podpora obětí, sběr dat, vyšetřování, bezpečnost a financování. 

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/v5/index.html

 

Podpora vakcinace

WMA vyzývá, aby se rozvinula osvěta nejen o prospěšnosti vakcinace, ale také o přístupnosti služeb, které ji zajišťují. Vlády by měly finančně podporovat imunizační programy i vakcinaci a brát přitom na zřetel populace, které jsou v ohrožení a mají obtížný přístup k očkování. Vakcinace a imunizace patří mezi efektivní preventivní strategie na boj proti přenosným onemocněním, spolu s vývojem se pak rozšiřují i na onemocnění nepřenosná. Stanovisko: „Odsuzujeme jakékoli neopodstatněné a nepřesné výroky o možném nebezpečí v administraci vakcinace. Takové výroky vedly v některých zemích k poklesu míry imunizace, což nese za následek, že u četných osob propukají nemoci, kterým lze předejít.“

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/v4/index.html

 

Zdravotnictví a ozbrojený konflikt

Aktéři ozbrojených střetů musí brát ohled na nemocnice a lékařská zařízení. Stejné stanovisko platí v časech civilních nepokojů a občanských válek. Pravidla lékařské etiky se během vojenských konfliktů neliší od pravidel lékařské etiky v dobách míru. Lékaři, kteří jsou vždy v první řadě zavázání pacientům, by měli odmítnout podřídit se, jestliže na ně jsou kladeny protiprávní nebo neetické požadavky. Vlády, ozbrojenci a další by měly respektovat Ženevskou úmluvu a zajistit lékařům, aby mohli pomoci všem, kdo to potřebují, a to i ve vězeních a detenčních ústavech. 

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/a20/index.html

 

Sterilizace

Shromáždění vyzvalo národní lékařské asociace, aby vyvinuly intenzivní úsilí proti sterilizaci. Nikdo (nehledě na pohlaví, etnicitu, socioekonomický status, zdravotní stav nebo postižení) by neměl být podroben násilné trvalé sterilizaci. Rozhodnutí učinit kroky proti možnosti počít dítě (včetně sterilizace) musí být výhradně otázkou toho kterého jedince.

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/s21/index.html

 

Zneužívání psychiatrie

Za nepřijatelné považuje konference případy, kdy jsou lidé, kteří v psychiatrických léčebnách praktikují náboženství, drženi odděleně a podrobování nepatřičné péči. Zprávy o popsaném fenoménu přišly z několika zemí. Cecil Wilson konstatoval: „Takové věznění a neoprávněná léčba jsou nedůstojné, nepřijatelné a neetické. Vyzýváme všechny lékaře a psychiatry, aby se takových praktik vyvarovali a kontaktovali vlastní lékařská sdružení s žádostí o podporu pro kolegy, kteří se takovým činům brání.

Celé znění: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/a3/index.html

 

Personální otázky:

   Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2012/2013 dříve zvolený Dr. Cecil Wilson (bývalý prezident Americké lékařské asociace). Na následující rok byla prezidentkou zvolena prezidentka Ugandské lékařské asociace Dr. Margaret Munghererová.

   V pořadí 102. Členskou zemí WMA se stala Srí Lanka. Status pozorovatele získala Barma.

 

 

Tiskové zprávy vydané v době konference: 

Podpora prof. Cyrilu Karabusovi

Delegáti konference WMA jednomyslně přijali rezoluci na podporu uznávaného dětského onkologa profesora Cyrila Karabuse, který byl zatčen v srpnu v Dubaji v souvislosti s úmrtím jeho pacientky v roce 2002. Shromáždění vyzvalo úřady ve Spojených arabských emirátech, aby pro muže zajistily spravedlivý proces. Cyril Karabus stane před soudem opět v listopadu. 

Celé znění: http://www.wma.net/en/40news/20archives/2012/2012_29/index.html

 

Kouření a elektronické cigarety

Světová lékařská asociace podpořila kroky Austrálie standardizovat obaly tabákových výrobků a vyzvala další představitele moci ve světě, aby příklad následovaly. Zároveň odsoudila právními prostředky vedená nátlak, který v tomto ohledu činí tabákové koncerny proti vládě. Za zajímavé lze považovat stanovisko k elektronickým cigaretám. Lékaři by měli pacienty informovat o možných rizicích, protože kontrola kvality výroby těchto přístrojů je buď nízká, nebo žádná. Předseda Rady WMA Mukesh Haikerwal upozornil, že výrobci elektronických cigaret matou spotřebitele tvrzením, že zařízení adekvátně nahrazuje rozhodnutí přestat, což není pravda. Lidé prý vdechují dosud neznámé množství nikotinu. K tématu jsou dostupné výzkumy.

Celé znění: http://www.wma.net/en/40news/20archives/2012/2012_27/index.html

Výzkum:

http://www.hsph.harvard.edu/centers-institutes/population-development/files/article.jphp.pdf

 

Ceny alkoholu

Země, které se snaží ustavit minimální jednotkové ceny alkoholu, se dočkaly silné podpory od 102 národních asociací začleněných do WMA. Delegáti na setkání v Bankoku přijali rezoluci, že kroky směrem k zavádění minimálních jednotkových cen alkoholu sníží průměrnou spotřebu alkoholu mezi těžkými pijáky a mladými lidmi. Vhodným příkladem je Velká Británie, která měla velké problémy spojené se zneužíváním alkoholu.  

Celé znění: http://www.wma.net/en/40news/20archives/2012/2012_26/index.html

MUDr. Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy