Nastavení cookies

Rytíř českého lékařského stavu - doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

18.03.2022 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 byl v Břevnovském klášteře pasován již 28. rytíř českého lékařského stavu, doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

 

Projev prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,  

    Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala zároveň příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové naší komory.

    Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 28. člen tohoto elitního klubu – pan docent MUDr. Karel Havlíček, CSc. Dovolte mi, abych vám alespoň stručně osobnost pana doktora přiblížil.

   Karel Havlíček se narodil 18. prosince 1940 v Havlíčkově Brodě. Po maturitě na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a po promoci v roce 1964 nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení v Pardubicích. První atestaci z chirurgie složil v roce 1968 v Hradci Králové, druhou pak o pět let později v Praze. Poté následovala v roce 1979 atestace z hrudní chirurgie a v roce 1990 atestace z dětské chirurgie. A zapomenout bychom neměli ani na rok 2015, kdy si pan docent doplnil kvalifikaci atestací v nově konstituovaném oboru - onkochirurgie.

   Doktor Havlíček od roku 1980 pracoval jako ordinář pro hrudní chirurgii a od roku 1990 vedl jako primář chirurgické oddělení v Pardubicích. V roce 2002 se stal přednostou nově ustanovené Chirurgické kliniky v Pardubicích a v této funkci pracoval až do roku 2009.

   Z činnosti vědecké je třeba zmínit kandidátskou práci na téma „Tkáňové adhezivní systémy v experimentální a klinické chirurgii“, kterou obhájil v roce 1992 na II. Lékařské fakultě UK v Motole. V roce 1993 habilitoval na Masarykově Univerzitě v Brně. Jako téma své habilitační práce si zvolil „Zachování sleziny metodou fibrinového koagula“.

   Pan docent Havlíček byl v letech 2003 – 2007 členem předsednictva ČLS-JEP. V letech 1996 - 2000 byl místopředsedou České chirurgické společnosti a v letech 2000 - 2005 pak jejím předsedou. Od roku 2013 je členem mezinárodní chirurgické společnosti International College of Surgeons.

   Během své profesní dráhy se docent Havlíček stal členem vědeckých rad řady významných institucí včetně České lékařské komory, ale také III. Lékařské fakulty UK,  Lékařské fakulty v Hradci Králové nebo Univerzity Pardubice.

   Pedagogická činnost pana docenta Havlíčka byla velmi bohatá. Dvacet pět let učil na střední zdravotnické škole v Pardubicích, 20 let vedl výuku mediků na Lékařské fakultě v Hradci Králové a 20 let také vedl výuku studentů na Univerzitě Pardubice. 

   Byl členem redakční rady odborných časopisů Rozhledy v chirurgii a Slovenská chirurgie.

   Dále pracoval jako člen akreditačních komisí pro chirurgii, pro úrazovou chirurgii, pro hrudní chirurgii i pro dětskou chirurgii.

   Během své kariéry získal celou řadu ocenění a medailí. Stal se čestným členem České chirurgické společnosti, čestným členem Slovenskej chirurgickej spoločnosti, čestným členem Slovenskej lekárskej spoločnosti, čestným člen Pediatricko- chirurgické společnosti a čestným členem International College of Surgeons.

   Docent Havlíček obdržel Maydlovu medaili, medaili Kostlivého a Čárských, Typovského medaili, Petřivalského cenu za zásluhy o rozvoj chirurgie, medaili primáře Bauera v Košicích, medaili Slovenské lékařské společnosti a Slovenské úrazové společnosti, medaili Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, medaili Univerzity Pardubice, pamětní medaili města Pardubice, a také medaili za zásluhy o Pardubický kraj.

   Po dobu 25 let spolupořádal celostátní a mezinárodní chirurgické kongresy, na kterých přednesl více než 150 sdělení. Publikoval 70 odborných prací a napsal 5 výukových skript. V pedagogické činností, která trvá více než 50 let, je doposud stále aktivní, přednáší na Univerzitě Pardubice a píše výukové materiály pro studenty. 

   Zcela ojedinělá byla podpora, kterou pan docent věnoval výchově mladých lékařů, které se vždy snažil něco skutečně praktického naučit. Mladší kolegové pod jeho vedením tak měli nejenom podporu, ale dokonce povinnost usilovat o vědecké i akademické tituly a aktivně se účastnit zahraničních kongresů. 

   Pan docent Havlíček je bez pochyby nejvýraznější osobností historie Pardubické nemocnice. Ještě v mladém věku na chirurgickém oddělení okresního typu v podstatě založil obor hrudní chirurgie. Následně posunul výrazně kupředu dětskou chirurgii. Podílel se na založení traumacentra a oddělení neurochirurgie v Pardubicích. Osobnost docenta Havlíčka tedy výrazně přesáhla regionální rozměr a jím vedené chirurgické oddělení v Pardubicích tak v roce 2002 dokonce získalo statut Chirurgické kliniky. 

   Na chirurgickém oddělení a posléze klinice v Pardubicích strávil pan docent nepřetržitě neuvěřitelných 56 let. Taková věrnost „jednomu dresu“ se cení. A i když v roce 2009 předal vedení kliniky svému žákovi docentu Šillerovi, pracoval na klinice až do konce roku 2020 jako konzultant.

   Pan docent Havlíček zanechal svojí poctivou prací nejenom v Pardubicích a nejenom v chirurgii, ale v celé české medicíně nesmazatelnou stopu. Za svůj bohatý a plodný profesní život získal řadu cen a uznání, avšak jeden drahokam v pomyslné koruně stále chybí. A my jsme se dnes společně sešli, abychom tento nedostatek napravili.

   Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. 

   Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytíř lékařského stavu náleží docentu MUDr. Karlu Havlíčkovi, CSc. právem.  

 

 

 

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy