Nastavení cookies

1. 8. 2007: Prohlášení představenstva ČLK k postoji ministra zdravotnictví, který odmítá spolupracovat s profesní stavovskou organizací lékařů

01.08.2007 |
Představenstvo ČLK považuje snahu ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka ignorovat Českou lékařskou komoru - profesní stavovskou organizaci lékařů zřízenou zákonem, za porušení demokratických zvyklostí i zákonů.

Zatím posledním případem dokumentujícím arogantní postoj ministra zdravotnictví vůči České lékařské komoře bylo odmítnutí žádosti ČLK o členství v komisi připravující restrukturalizaci zdravotnických zařízení v Brně. Prezident ČLK písemně nabídl ministrovi zdravotnictví spolupráci a požádal o účast zástupce ČLK v této komisi, neboť záměr ministra zdravotnictví zrušit Úrazovou nemocnici se týká profesních zájmů členů ČLK a podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění má Česká lékařská komora posuzovat a hájit práva a profesní zájmy svých členů. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se zamýšleným zrušením Úrazové nemocnice v Brně ztratí řada lékařů své pracovní místo a že dojde k rozpadu fungujících zdravotních týmů, je nepochybné, že v komisi pro restrukturalizaci zdravotnictví v Brně, by ze zákona měl zástupce České lékařské komory mít své významné místo.

Podle ustanovení § 10a zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění, které bylo do tohoto zákona zahrnuto v rámci změn po roce 1990, Ministerstvo zdravotnictví České republiky je povinno spolupracovat s profesními organizacemi a s profesními občanskými sdruženími, zejména při zabezpečování odbornosti jejich členů k výkonu povolání, tvorbě sazebníků, které souvisejí s výkony zdravotní péče, tvorbě cen léčiv a zdravotnických prostředků, tvorbě obecně závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví, udělování oprávnění k provozování nestátních zdravotnických zařízení a výběrových řízeních na obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví. Je třeba zdůraznit, že pokud ministr Julínek ignoruje profesní samosprávu je jeho jednání v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Z preambule Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky vyplývá, že Listina základních práv a svobod zavazuje představitele moci ve státě respektovat „samosprávné tradice našich národů“. Ministr proto nemůže, aniž by porušoval ústavní pořádek, nejednat se samosprávnými profesními zdravotnickými komorami o otázkách, o kterých s nimi podle zákona je povinen jednat a ve kterých je podle zákona povinen s nimi spolupracovat.

Česká lékařská komora je samosprávnou nepolitickou stavovskou organizací sdružující lékaře vykonávající lékařské povolání v léčebné a preventivní péči. Zásadně nezaujímá žádná polická stanoviska, ale zákonitě se musí vyjadřovat k jednání toho či onoho ministra zdravotnictví pokud porušuje zákon či dokonce ústavní pořádek, mimo jiné právě tím, jak jedná se stavovskou profesní komorou. Na druhé straně je vedení České lékařské komory přesvědčeno o tom, že jde pouze o osobnostní problém ministra Tomáše Julínka, protože ostatní významní političtí představitelé opozičních i vládních stran včetně Občanské demokratické strany se naopak zajímají o názory České lékařské komory a jak na celostátní, tak na i regionální úrovni s ČLK spolupracují.

Česká lékařská komora si nemůže nijak vynutit, aby ministr zdravotnictví neporušoval ústavní pořádek a zákony České republiky ve vztahu k profesním zdravotnickým komorám i v jiných případech a může na tuto skutečnost pouze upozorňovat s tím, že takto kriticky by poukázala na nezákonné a protiústavní chování kteréhokoli ministra zdravotnictví.

Představenstvo ČLK

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy