Nastavení cookies

04.03.2008 - Adresu svého trvalého bydliště lékař na razítku uvádět nemusí

27.08.2008 |
vyhláška 54/2008 Sb. je v rozporu se zákonem


Dne 25.2.2008 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., která mimo jiné stanoví náležitosti lékařských receptů. Podle § 6 odstavec 1 písmeno g) bod 1 této vyhlášky má lékařský recept na léčivý přípravek vystavený soukromým lékařem, který provozuje nestátní zdravotnické zařízení jako fyzická osoba, mimo jiné obsahovat otisk razítka obsahující jméno, příjmení, a adresu trvalého pobytu, případně místo pobytu na území ČR jde-li o cizince, včetně telefonního čísla. Obdobné údaje jsou požadovány i v § 12 odstavec 1 písmeno f) předmětné vyhlášky.

Jde o zcela bezprecedentní zásah do soukromí lékařů a do práva na ochranu jejich osobních údajů, který je zcela nepochybně v rozporu s článkem 10 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod a velmi pravděpodobně též v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995.

V této souvislosti jsem se okamžitě obrátil na ministra zdravotnictví s žádostí o neprodlenou novelizaci předmětné vyhlášky a vypuštění chráněných osobních údajů z povinných náležitostí lékařského receptu na léčivé přípravky, dále jsem dal podnět předsedovi Legislativní rady vlády a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby se touto záležitostí zabývali.

Protože podzákonný právní předpis zasahuje do práv chráněných právními předpisy vyšší právní síly a je s nimi v rozporu, doporučuji Vám, abyste pokud si nepřejete uvádět do razítka na recept údaj o svém trvalém bydlišti, místě pobytu a soukromém telefonním čísle, tyto údaje neuváděli. K platnosti receptu na léčivý přípravek musí stačit ostatní údaje, zejména místo poskytování zdravotní péče - sídlo Vašeho zdravotnického zařízení.

Česká lékařská komora nepřipustí takový zásah do soukromí svých členů a nepomohou-li shora uvedená opatření, budeme postupovat cestou ústavní stížnosti.

MUDr. Milan Kubek prezident ČLK
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy